להלן האתר אותו מפעילה www.tamirkids.co.il ברוכים הבאים לאתר תמיר קידס רהיטים בע”מ

החנות משמשת כחנות אלקטרוני לרכישת מוצרי ריהוט  על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל

בעל האתר הינו חברת תמיר קידס בע”מ ח.פ. 514759356 שמשרדה הרשום ברח’ משה לוי 14 ראשון לציון.

 

 תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.או מזומן בחנות הרשת.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין תמיר קידס לכל דבר ועניין.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בה, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.

השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

 רכישות:

המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנות.

לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעייםו/או החוקיים לביצועה. אסורה הקנייה מתחת לגיל 18.

המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: “כרטיס אשראי”).

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

המוצרים המוצעים באתר

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה”. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח בנוסף דמי הובלה והרכבה לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
פירוט למשלוח נמצא בדף המוצר

הגנת פרטיות כי לא תעבירו פרטיי לקוחות ל צד ג 

האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר לפי                

(להלן: “הסניפים”). בסניפים ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ו/או במזומן.

ניתן לבצע הזמנה/רכישה גם מכל אחד מהסניפים. 

המחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. 

המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להשתנות 

צדדיים שלישיים, המפנים אל האתר. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.

 קבלת המתנה, במוצר/ים של קנה-קבל, בכפוף למלאי הזמין בסניף.

 ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

 

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר לאחר 3 ימים מיום ביצוע ההזמנה בטלפון 0509686047 לאחר מכן לא תיהיה אפשרות לבטל את ההזמנה. חברת תמיר קידס מייצרת כל הזמנה בייצור אישי.  לאחר 3 ימים מיום ביצוע ההזמנה ההזמנה עוברת אל המפעל והייצור מתחיל. כל הזמנה בייצור ובהתאמה אישית לכן לא תהיה אופציה לבטל לאחר 3 ימים

המחיר הקובע הסופי של המוצר הינו בהתאם ובחופף לרגע רכישת המוצר ואישור של חברת האשראי. לא ניתן יהיה לשנות החיוב לאחר ביצוע העסקה , גם ובמידה שהמחיר באתר השתנה.

חברת תמיר קידס מתחייבת על בטיחות האתר ועל אמצעי התשלום. האתר מתחייב להיות מקום מרחב מוגן לשימוש האשראי דרך דפים מאובטחים. חשוב לציין שפרטי האשראי אינם נשמרים באף מקום , אך ורק לצורך העסקה הנרכשת.

תמיר קידס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בתמיר קידס ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו.המשתמש, מחמת “כח עליון”, אין באפשרות תמיר קידס לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.בנסיבות כאמור רשאית החברה תמיר קידס לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור תמיר קידס לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות